หน้าหลัก          กระทรวงศึกษาธิการ          สพฐ.          ศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน      สพม.เขต 15     สพป.นธ.เขต 2   บมจ.ธนาคารกรุงไทย   

นายเมธา สุเมธาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตากใบ

นายอานนท์ เพ็ชรกาญจนมาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากใบ
นายคง แดงเตี้ย
ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.
น.ส.ซากีหย๊ะ เด็งจิ
ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.
นายภักดี เสาร์วงษ์
ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.
นางจิตรา ประสิทธิชัยวุฒิ
ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.
นางสาลินี อารอมะ
หน.กลุ่มฯ ภาษาอังกฤษ
นายธนภัทร์ ปั้นแก้ว
หน.กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ
นายกวี คงชูดวง
หน.กลุ่มสาระฯ สังคมฯ
นางลดาวัลย์ ดำน้อย
หน.กลุ่้มสาระฯ ภาษาไทย
นางสุรางรัตน์ เสาร์วงษ์
หน.กลุ่มสาระฯ คณิตฯ
นายประสิทธิ์ รังเสาร์
หน.กลุ่มสาระฯ การงานฯ
นายวิสิทธิ์ ทองจินดา
หน.กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
นางนุชนาฏ เข็มทอง
หน.กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
นางสมทรง เดิมราช
ครู โรงเรียนตากใบ
นายภูริวัฒน์ อมรชาติ
ครู โรงเรียนตากใบ
นางพเยาว์ ประสิทธิชัยวุฒิ
ครู โรงเรียนตากใบ
นางนิตยา อูมูดี
ครู โรงเรียนตากใบ
นายอาลาวี ตงนุใย
ครู โรงเรียนตากใบ
นางสีฟ้า หลักศิลากุล
ครู โรงเรียนตากใบ
นายจินดา คงเจริญ
ครู โรงเรียนตากใบ
นายอภิชาติ รักเถาว์
ครู โรงเรียนตากใบ
นายเดช พรหมเจียม
ครู โรงเรียนตากใบ
นายอำนวย อารอมะ
ครู โรงเรียนตากใบ
นายวรรธนะ หะยะมิน
ครู โรงเรียนตากใบ
นายโรจน์ แก่นไชย
ครู โรงเรียนตากใบ
นางพยอม หะยีดอเล๊าะ
ครู โรงเรียนตากใบ
นางนภาเพ็ญ ทองจินดา
ครู โรงเรียนตากใบ
น.ส.ฮาฟีด๊ะห์ สะนิบากอ
ครู โรงเรียนตากใบ
นายมุกข์ตา อูมูดี
ครู โรงเรียนตากใบ
นางอานีซา พวงนุ่น
ครู โรงเรียนตากใบ
น.ส.จีรวรรณ ทองชาติ
ครู โรงเรียนตากใบ
น.ส.อุไรรัตน์ ศรีโรจน์
ครู โรงเรียนตากใบ
นางลออ คงเจริญ
ครู โรงเรียนตากใบ
นางนิตยา อูมูดี
ครู โรงเรียนตากใบ
นางอรอุมา แววภักดี
ครู โรงเรียนตากใบ
น.ส.นูรูลอัยน์ มีซอ
ครู โรงเรียนตากใบ
น.ส.ปราณี บัวแก้ว
ครู โรงเรียนตากใบ
น.ส.ซูเลียนา บือซา
ครู โรงเรียนตากใบ
น.ส.นิสริน
พนักงานราชการ
นายอารีฟีน มูซอ
พนักงานราชการ
น.ส.สูรียานา สือนิ
พนักงานราชการ
น.ส.อัสมารีซา ยะโก๊ะ
พนักงานราชการ
นางมลิวรรณ สุขเพ็ชร
ครูสอนภาษาต่างประเทศ
น.ส.ผอบ หลีเหล็ม
ครู อัตราจ้าง
นายมูฮำหมัด แวยุนุ
ครูอัตราจ้าง

MR.Arrahnaku Tabiegbe
ครูสอนภาษาต่างประเทศ

นายสุวัฒน์ จีนขุ้ย
ครูอัตราจ้าง
ควบคุมและดูแลระบบโดย ทีมเว็บมาสเตอร์ โรงเรียนตากใบ
140 หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073 581187 โืีทรสาร 073 581186