หน้าหลัก :: กระทรวงศึกษาธิการ :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ::สพม.เขต 15 :: ศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน::สมุดเยี่ยม
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นายเมธา สุเมธาวิวัฒน์

 

ประมวลภาพ
ความสำเร็จของนักเรียน ม.6
takbaischool
takbai
กิจกรรมโรงเรียนตาก
takbai

โรงเรียนตากใบเข้าร่วมในพิธีหล่อเทียน
พรรษา ณ วัดชาธาราสิงเห อ.ตากใบ
7 กรกฎาคม 2557

    เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ท่านผอ.
เมธา สุเมธาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตากใบ คุณครูคง แดงเตี้ย คุณครู
จิตรา ประสิทธิชัยวุฒิ คุณครูภักดี เสาร์วงษ์
คุณครูผอบ หลีเหล็ม และนักเรียนโรงเรียน
ตากใบ ได้เข้าร่วมในพิธีหล่อเทียนพรรษา
ณ วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส

takbai

โรงเรียนตากใบจัดโครงการอบรม
เพศวิถีศึกษารอบด้านให้นักเรียนชั้น ม.5
7 กรกฎาคม 2557

    เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ท่านผอ.
เมธา สุเมธาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตากใบ ได้เป็นเป็นประธานเปิดพิธีโครงการ
พัฒนาสมรรถนะในสถานศึกษาในการจัด
การเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน ให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/4
ซึ่งมีทีมงานวิทยากรจากจังหวัดนราธิวาส ที่มา
อบรมให้ความรู้นักเรียนเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกัน
ท้องไม่พร้อมและเอชไอวีเอดส์ โดยมีคุณครู
ผู้จัดโครงการ คือ คุณครูอาลาวี ตงนุใย
คุณครูนิตยา อูมูดี และคุณครูนุชนาฏ เข็มทอง
จัดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมใหม่
โรงเรียนตากใบ

takbai

พิธีมอบทุนโครงการกรุงไทยสานฝัน
สู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2557
4 กรกฎาคม 2557

    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ท่านผอ.
เมธา สุเมธาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตากใบ และคณะครู นักเรียนโรงเรียน
ตากใบให้การต้อนรับ คุณปริญญ์ ปิ่นทองพันธ์
ผจก.บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขต
ปัตตานี และคณะ ในพิธีมอบทุนโครงการ
กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2557
โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนตากใบ
นายมะรุสดี ยูโซ๊ะ,น.ส.สุกัญญา บุญแส,
ผู้ปกครองของ น.ส.สุนันทา ไชยยาว และ
น.ส.อภิญญา ไกรน้อย รับทุนในครั้งนี้
ณ หอประชุมใหม่โรงเรียนตากใบ

takbai

ครูและนักเรียนโรงเรียนตากใบเข้าร่วม
โครงการต้นกล้าสันติภาพสามจังหวัด
ชายแดนใต้
3-6 กรกฎาคม 2557

    เมื่อวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2557 ครูและ
นักเรียนโรงเรียนตากใบ ซึ่งประกอบด้วย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน
19 คน คุณครูผอบ หลีเหล็ม และคุณครู
อรอุมา แววภักดี เข้าร่วมโครงการต้นกล้า
สันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภชฯ
ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

takbai

โรงเรียนตากใบจัดกิจกรรมต้อนรับ
เดือนรอมฎอน มอบผลอินทผาลัม
2 กรกฎาคม 2557

    เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โรงเรียน
ตากใบ ได้จัดกิจกรรมมอบผลอินทผาลัม
ต้อนรับเดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1435
โดยมีท่านผอ.เมธา สุเมธาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตากใบ ได้มอบอินทผาลัมให้กับ
นักเรียน และครูไทยมุสลิม เพื่อนำไปละ
ศีลอด โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหม่
โรงเรียนตากใบ

takbai

โรงเรียนตากใบจัดกิจกรรมกีฬาสี
ปีการศึกษา 2557
27 มิถุนายน 2557

    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โรงเรียน
ตากใบ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีตากใบเกมส์
โดยมี นายสมศักดิ์ สิทธิวรการ นายอำเภอ
ตากใบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี และ
ท่านผอ.เมธา สุเมธาวิวัฒน์ กล่าวรายงาน
ในพิธีเปิด ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา กรีฑาและ
กีฬาพื้นบ้าน ตั้งแต่วันที่ 25-27 มิถุนายน
2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตากใบ อีกทั้งยัง
มีขบวนพาเหรดของทุกสี คือ สีแดง สีเหลีอง
สีฟ้า และสีเขียว ที่จัดเตรียมอย่างอลังการและ
สวยงาม

takbai

โรงเรียนตากใบมอบเงินทุนสนับสนุน
สมทบทุนกีฬามวลชนผู้สูงอายุชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชีย ครั้งที่ 18 ณ ประเทศญี่ปุ่น
26 มิถุนายน 2557

    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียน
ตากใบ นำโดยท่านผอ.เมธา สุเมธาวิวัฒน์
และทีมบริหารโรงเรียนตากใบได้มอบเงิน
ทุนสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมทบทุนกีฬา
มวลชนผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย
ครั้งที่ 18 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่
16 - 26 กันยายน 2557

takbai

โรงเรียนตากใบจัดกิจกรรมพิธีรับมอบ
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
23 มิถุนายน 2557

    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 โรงเรียน
ตากใบ ได้จัดกิจกรรมพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต ให้กับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการแจกแท็บเล็ต
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของปีการ
ศึกษา 2556 ในโอกาสนี้ โรงเรียนตากใบได้เชิญ
ผู้ปกครองของนักเรียนร่วมพิธีและร่วมกันประชุม
เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดูแลนักเรียน
ในการใช้งานและดูแลรักษาแท็บเล็ตที่บ้านของ
นักเรียนด้วย

takbai

เจ้าหน้าที่ทหารร่วมสนับสนุน
การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนตากใบ
ประจำปีการศึกษา 2557
17 มิถุนายน 2557

    เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โรงเรียน
ตากใบ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ทหาร จากหน่วย
เฉพาะกิจ ฉก.31 ได้ร่วมสนับสนุนมอบทุนให้
กับประธานสีเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีของ
โรงเรียนตากใบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความ
ปลอดภัยของแผ่นดิน กับโรงเรียน ทางโรงเรียน
ตากใบ จึงขอขอบพระคุณที่ร่วมสนับสนุนใน
โอกาสนี้ด้วย

takbai

ครูและนักเรียนโรงเรียนตากใบ
เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ประจำปีการศึกษา 2557
17 - 18 มิถุนายน 2557

    เมื่อวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2557
คุณครูนภัสลักษณ์ ไชยรัตน์ คุณครูธนภัทร์
ปั้นแก้ว ได้นำทีมนักเรียนประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน ประกอบด้วย น.ส.อารีรัตน์
การพันธ์ ม.5/5, นายพิสิษฐ์ บุญยัง และ
น.ส.ชนม์นิภา ดำน้อย ม.4/1 เข้าร่วมการ
อบรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

takbai

โรงเรียนตากใบจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2557
12 มิถุนายน 2557

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557
โรงเรียนตากใบได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู ซึ่งมีท่าน
ผอ.เมธา สุเมธาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตากใบ เป็นประธานเปิดพิธีและมีท่านรอง
อานนท์ เพ็ชรกาญจนมาลา รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนตากใบ รวมทั้งคณะครู นักเรียนโรงเรียน
ตากใบเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดประกวด
พานสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์ และยังมีการ
จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนมุสลิม
ซื่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ และ
ห้องประชุมใหม่ โรงเรียนตากใบ

takbai

นักเรียนโรงเรียนตากใบเข้าร่วมกิจกรรมฯ
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
10 มิถุนายน 2557

    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นักเรียน
ชั้น ม.5 โรงเรียนตากใบเข้าร่วมกิจกรรม
การติดตามข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรม
ที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
โดยนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้จะไดรับความรู้และได้ร่วมทำกิจกรรม
ต่างๆ กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส ซื่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้อง
ประชุมใหม่ โรงเรียนตากใบ

กิจกรรมที่ผ่านมา>>

ผลงานวิชาการ
นางนภาเพ็ญ ทองจินดา
นางสาวจีรวรรณ ทองชาติ
นายจินดา คงเจริญ
เว็บไซต์น่ารู้
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการ ศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย
ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ
.
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน

ดูแลระบบโดย ทีมเวบมาสเตอร์โรงเรียนตากใบ
นางจิตรา ประสิทธิชัยวุฒิ อีเมล์ chittra1962@gmail.com นางลออ คงเจริญ อีเมล์ la_ork@hotmail.com
140 หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96110 โทรศัพท์ 073 581187 โทรสาร 073 581186 อีเมล์โรงเรียน takbaischool@gmail.com