หน้าหลัก :: กระทรวงศึกษาธิการ :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ::สพม.เขต 15 :: ศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน::สมุดเยี่ยม
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นายเมธา สุเมธาวิวัฒน์

 

ประมวลภาพ
ความสำเร็จของนักเรียน ม.6
takbaischool
takbai
กิจกรรมโรงเรียนตาก
takbai

โรงเรียนตากใบ ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ที่ว่าการอำเภอตากใบ
9 ตุลาคม 2557

    เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โรงเรียนตากใบ
นำโดยท่านผอ.เมธา สุเมธาวิวัฒน์ ท่านรองอานนท์
เพชรกาญจนมาลา พร้อมคณะครู บุคลากรโรงเรียน
ตากใบ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

takbai

โรงเรียนตากใบ ร่วมเดินทางไปส่ง
คุณครูฮานีซะห์ พวงนุ่น ย้ายไปรับ
ตำแหน่ง ณ โรงเรียนร่มเกล้า
2 ตุลาคม 2557

    เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 โรงเรียนตากใบ
นำโดยท่านผอ.เมธา สุเมธาวิวัฒน์ ท่านรองอานนท์
เพชรกาญจนมาลา พร้อมคณะครู บุคลากรโรงเรียน
ตากใบ ร่วมเดินทางไปส่ง คุณครูฮานีซะห์ พวงนุ่น
ได้ย้ายกลับบ้านเกิด ไปรับตำแหน่ง ณ โรงเรียน
ร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

takbai

โรงเรียนตากใบ ร่วมแสดงความยินดีกับ
คุณครูอำนวย อารอมะ ได้ไปปฏิบัติหน้าที่
ณ กอ.รมน. จังหวัดยะลา
1 ตุลาคม 2557

    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โรงเรียนตากใบ
นำโดยท่านรองอานนท์ เพชรกาญจนมาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากใบ และคณะครู
บุคลากรโรงเรียนตากใบ ร่วมแสดงความยินดี
กับคุณครูอำนวย อารอมะ เดินทางไปปฏิบัติ
หน้าที่ ณ กอ.รมน. จังหวัดยะลา

takbai

โรงเรียนตากใบ ร่วมเดินทางไปส่ง
คุณครูลดาวัลย์ ดำน้อย ที่บ้าน
30 กันยายน 2557

    เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 โรงเรียนตากใบ
นำโดยท่านผอ.เมธา สุเมธาวิวัฒน์ ท่านรองอานนท์
เพชรกาญจนมาลา พร้อมคณะครูและบุคลากร
โรงเรียนตากใบ เดินทางไปส่งคุณครูลดาวัลย์
ดำน้อย ที่บ้านในวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการ

takbai

คุณครูอำนวย อารอมะ และคุณครูฮานีซะห์
พวงนุ่น พบปะอำลานักเรียนหน้าเสาธง
29 กันยายน 2557

    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 คุณครูอำนวย อารอมะ
และคุณครูฮานีซะห์ พวงนุ่น ได้พบปะอำลานักเรียน
หน้าเสาธง คุณครูอำนวย ได้รับย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่
กอ.รมน.จังหวัดยะลา และคุณครูฮานีซะห์ ได้รับย้าย
ไปปฏิบัติหน้าที่ครู ณ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส

takbai

โรงเรียนตากใบ ได้จัดงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุ
ราชการ คุณครูลดาวัลย์ ดำน้อย ณ อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนตากใบ
29 กันยายน 2557

    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 โรงเรียนตากใบ
ได้จัดงานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ คุณครู
ลดาวัลย์ ดำน้อย คุณครูโรงเรียนตากใบที่ครบ
กำหนดเกษียณอายุ ในปีนี้ บรรยากาศงานเต็ม
ไปด้วยความอบอุ่นจากคณะครูบุคลากรโรงเรียน
ตากใบ แขกอาวุโสผู้มีเกียรติ นักเรียนโรงเรียน
ตากใบ อีกทั้งศิษย์เก่าโรงเรียนตากใบที่พร้อมใจ
กันมาร่วมงานมุฑิตาจิตคุณครูลดาวัลย์


ผลงานวิชาการ
นางนภาเพ็ญ ทองจินดา
นางสาวจีรวรรณ ทองชาติ
นายจินดา คงเจริญ
เว็บไซต์น่ารู้
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการ ศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย
ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ
.
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน

ดูแลระบบโดย ทีมเวบมาสเตอร์โรงเรียนตากใบ
นางจิตรา ประสิทธิชัยวุฒิ อีเมล์ chittra1962@gmail.com นางลออ คงเจริญ อีเมล์ la_ork@hotmail.com
140 หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96110 โทรศัพท์ 073 581187 โทรสาร 073 581186 อีเมล์โรงเรียน takbaischool@gmail.com