หน้าหลัก :: กระทรวงศึกษาธิการ :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ::สพม.เขต 15 :: ศูนย์บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน::สมุดเยี่ยม
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นายเมธา สุเมธาวิวัฒน์

 

ประมวลภาพ
ความสำเร็จของนักเรียน ม.6
takbai
กิจกรรมโรงเรียนตาก
รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนตากใบ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
6 พฤษภาคม 2558

    เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนตากใบ
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ
ศึกษา 2558 โดยในช่วงเช้ามีการลงทะเบียน
เข้ารับการปฐมนิเทศ กล่าวเปิดพิธีโดยท่าน
รองอานนท์ เพชรกาญจนมาลา รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนตากใบ มีกิจกรรมแนะนำโรงเรียน
โดยฝ่ายบริหารงานต่าง ๆ ของโรงเรียนและ
กิจกรรมสันทนาการ และให้ความรู้เพื่อให้นักเรียน
ได้เตรียมความพร้อมในการเรียนในวันเปิดภาคเรียน
ในปีการศึกษานี้

ปรับพื้นฐาน

โรงเรียนตากใบ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558
30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558

    เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนตากใบได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมให้
กับนักเรียนในการเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการ
ศึกษา 2558 ต่อไปโดยมีคุณครูที่สละเวลามาทำ
หน้าที่สอนปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนในช่วงปิด
ภาคเรียน

พี่สอนน้อง

โรงเรียนตากใบ จัดกิจกรรมพี่สอนน้องสำหรับ
น้อง ๆ นักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา 2558
27 - 29 เมษายน 2558

    เมื่อวันที่ 27 - 29 เมษายน 2558 พี่ ๆ (นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตากใบ) ได้จัด
กิจกรรมพี่สอนน้อง สำหรับน้อง ๆ นักเรียนเข้าใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน
ปีการศึกษา 2558 โดยวันทึ่ 27 เมษายน เป็นกิจกรรม
สันทนาการ ละลายพฤติกรรม แนะนำอาคารสถานที่
ของโรงเรียนตากใบ และวันที่ 28 - 29 เมษายน
เป็นการติวเข้ม 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษา ซึ่งพี่ ๆ มีการเตรียมความพร้อมและมีความ
ตั้งใจในการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อสานสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพี่-น้อง และเพื่อให้น้องได้นำไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนต่อไป

takbai

โรงเรียนตากใบ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มอบ
ปพ.1 ปพ.2 ประจำปีการศึกษา 2557
30 มีนาคม 2558

    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนตากใบได้
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มอบ ปพ.1 ปพ.2 ให้กับ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2557
และประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นที่ทำชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียนด้านต่าง ๆ ขึ้น ณ หอประชุม
อเนกประสงค์โรงเรียนตากใบ บรรยากาศในงาน
เต็มไปด้วยความปลื้มปีติ ความประทับในและ
น้ำตาแห่งความภาคภูมิใจของผู้ปกครองและ
การแสดงความยินดีมอบให้แด่น้องม.3 และพี่ ๆ
ม.6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษานี้

takbai

โรงเรียนตากใบ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2558
20 - 24 มีนาคม 2558

    เมื่อวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558 โรงเรียนตากใบ
ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหม่โรงเรียน
ตากใบ โดยมีผู้ปกครองในพื้นที่ใกล้เคียง
พาบุตรหลานมาสมัครกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้โรงเรียน
ตากใบได้มีการคัดกรองการอ่านสำหรับนักเรียน
ที่มาสมัครเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อนำมาใช้ในการจัดห้องเรียนและปรับพื้นฐาน
นักเรียนต่อไป

takbaiopenhouse

โรงเรียนตากใบ ได้จัดกิจกรรมการแสดง
นิทรรศการผลงานทางวิชาการครูและ
นักเรียน (Open House)
5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558

    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนตากใบ
ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ธนู นูนน้อย (ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15)
เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ
ผลงานทางวิชาการครูและนักเรียน (Open House)
ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการแสดงบนเวที การจำหน่ายอาหาร
การสาธิตกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การแสดงผลงาน
ทางวิชาการทั้งของครูและนักเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับครูและนักเรียนจาก
โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง


ผลงานวิชาการ
นางนภาเพ็ญ ทองจินดา
นางสาวจีรวรรณ ทองชาติ
นายจินดา คงเจริญ
เว็บไซต์น่ารู้
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการ ศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย
ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ
.
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน

ดูแลระบบโดย ทีมเวบมาสเตอร์โรงเรียนตากใบ
นางจิตรา ประสิทธิชัยวุฒิ อีเมล์ chittra1962@gmail.com นางลออ คงเจริญ อีเมล์ la_ork@hotmail.com
140 หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96110 โทรศัพท์ 073 581187 โทรสาร 073 581186 อีเมล์โรงเรียน takbaischool@gmail.com